حساب سپهر بانک صادرات

شماره حساب :  0323887689001

   شماره کارت :  4699-9108-6910-6037

حساب بانک انصار

شماره حساب :  17-2636552-701-1125

   شماره کارت :  3714-1162-8110-6273

حساب بانک اقتصاد نوین

شماره حساب :  1-1847819-800-1021

   شماره کارت :  8197-1847-1211-6274

حساب بانک پاسارگاد

شماره حساب :  10202948

   شماره کارت :  6383-0507-2910-5022

حساب بانک ملت

شماره حساب :  4351842555

   شماره کارت :  7978-0745-3371-6104

شماره حساب جاري 3710187 به نام شركت طراحان آذر سنا نت نزد بانك اقتصاد نوين


نکات :
» تمامی حسابها (غیر از حساب جاری بانک اقتصاد نوین) به نام محمد قربانی می باشد
» در صورتيکه قصد انتقال کارت به کارت داريد شماره ارجاع آنرا (جهت ثبت) به خاطر بسپاريد .
» پس از واریز مبلغ آنرا در قسمت ثبت فیش واریزی ثبت نمایید